TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

ทำไมอาชีพรับราชการจึงน่าสนใจมากในยุคปัจจุบันทำไมอาชีพรับราชการจึงน่าสนใจมากในยุคปัจจุบัน ที่รู้ๆ กันอยู่คือ สวัสดิการดีมาก เงินเดือนมีการปรับให้ตลอด การรักษาพยาบาล การเล่าเรียนของตนเองและบุตรธิดา เป็นต้น หลายๆ คนมองด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน อาชีพที่สามารถทำได้จนเกษียณอายุ
ทำไมอาชีพรับราชการจึงน่าสนใจมากในยุคปัจจุบัน มีเหตุผลดังนี้

การลา  10 ประเภทที่ได้รับเงินเดือนตลอดระยะเวลาการลา

ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล 

บำเหน็จความชอบ

บำเหน็จบำนาญ

ประโยชน์เกื้อกูล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าเช่าบ้าน

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รถประจำตำแหน่ง

โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล

ข้าราชการมีทุน ทั้งทุนเวลา และ ทุนค่าใช้จ่าย ให้ไปเรียนต่อเยอะมากๆครับ
และส่วนราชการบางหน่วยงานมีเงินเพิ่มพิเศษให้ เช่น เงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ แล้วแต่จะเรียก ทำให้รายรับรวมเยอะกว่า ขรก. ทั่วๆไป

0 ความคิดเห็น: