TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สิทธิประโยชน์ กรณีเสียชีวิต กับสำนักงานประกันสังคม (ตอนที่ 4)


สิทธิประโยชน์ กรณีเสียชีวิต กับสำนักงานประกันสังคม (ตอนที่ 4) ผู้ประกันตนบางคนยังไม่รู้ว่าการที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือนๆ นั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง วันนี้ทางแอดมินช่วยแชร์ข้อมูลให้กับสำนักงานประกันสังคม กรณีเสียชีิวต หากยังข้องใจหรือสงสัยประการใดติดต่อ 1506 สายด่วน

กรณีเสียชีวิต

 หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์
   -  กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน
    - ก่อนเดือนถึงแก่ความตาย
    - ผู้มีสิทธิได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ
    - ผู้ประกันตนสามารถขอรับคืนเงินกรณีชราภาพคืนได้ภายใน 1 ปี (ดูรายละเอียดในกรณีชราภาพ)
    - ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย ดังนี้
      ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (36 เดือนขึ้นไป) จ่ายให้กับทายาทหรือผู้มี สิทธิ แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยห้าเดือน
    - ใครคือผู้จัดการศพ
       บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน กรณีไม่ได้ทำหนังสือระบุให้ใครเป็นผู้รับ จ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือ
คู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน
บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน


 หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย
กรณีขอรับค่าทำศพ
    1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการศพพร้อมตัวจริง
    3. หลักฐานจากฌาปนสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
    4. สำเนาใบมรณบัตรพร้อมตัวจริง
    5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 9 ธนาคาร ได้แก่
             ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  KTB
             ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  BAY
             ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)  BBL
             ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  SCB
             ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  KBANK             ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)   TMB
             ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  TBANK
             ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  IBANK  (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2550)
             ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (จำกัด)  CIMB  เดิมคือ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน)
 
กรณีขอรับเงินสงเคราะห์
    -  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)
    -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
    -  สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดาของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)
    -  สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร

การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
    -  หนังสือมอบอำนาจ
    -  บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
    -  หนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคม
    -  การยื่นคำร้องขอรับค่าทำศพ สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ในการยื่นคำร้อง

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน:
    -  ผู้จัดการศพผู้มีสิทธิต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์ โดยมีหลักฐานครบถ้วน
    -  เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
    -  สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
    -  พิจารณาสั่งจ่าย
เงินสด/เช็ค (ผู้มีสิทธิมาขอรับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน) ส่งธนาณัติให้ผู้มีสิทธิ โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

0 ความคิดเห็น: