TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อัตราว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครอัตราทดแทน


อัตราว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครอัตราทดแทน ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 มิถุนายน 2558 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ จำนวน 4 อัตรา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานธนาคาร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 มิถุนายน 2558

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์การตลาด ประจำฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

ประมาณการอัตราว่าง
- ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์การตลาด ปฏิบัติงานประจำฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ไม่สูงกว่าระดับ 9 จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศ ชาย/หญิง และต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
- มีสัญชาติไทย
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านดารตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ สถิติประยุกต์ การเงินการธนาคาร หรือวิศวกรรมการเงิน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
-หากมีความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ Peper) ไม่น้อยกว่า 442 หรือ TOEFL (แบบ CBT) ไม่น้อยกว่า 94 หรือมี TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 42 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือ ผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนน การทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) โดยผู้ที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามกล่าวข้างต้น จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD ,MS-EXCEL, MS.Poewrpoint, โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการจัดการข้อมูล SPSS, Internet เป็นอย่างดี

การสมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.jobtopgun.com ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 มิถุนายน 2558 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น: