TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เปิดสอบงานราชการ ครูผู้ช่วยในกรุงเทพมหานคร จำนวน 300 อัตรา

เปิดสอบงานราชการ ครูผู้ช่วยในกรุงเทพมหานคร จำนวน 300 อัตรา หากใครสนใจบรรจุเป็นข้าราชการประจำ เป็นข้าราชการครู ติดต่อสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 แม่พิมพ์ของชาติสมัครด่วนค่ะเปิดสอบครู กทม. ประจำปี 2558 (ครูผู้ช่วย กทม.) 300 อัตรา

เปิดสอบครู กทม. ประจำปี 2558 (ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร) จำนวน 300 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2558

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท และ
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท

ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 80 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย ฟิสิกส์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 10 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย เคมี ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเคมี จำนวน 10 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย ชีววิทยา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 20 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย อนุบาลศึกษา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 55 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 55 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย ดนตรีไทย ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีไทย จำนวน 5 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 25 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย แนะแนว ปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 15 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย การศึกษาพิเศษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.teacherbkk.com/หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น: