TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สมัครสอบงานราชการกับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559


สมัครสอบงานราชการกับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ไม่เว้นวันหยุดราชการ บุคคลใดสนใจมีความประสงค์ทำงานรับราชการ ติดต่อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 21 อัตรา

สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
จำนวน 18 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน จ.ส.ท.
จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://lgp.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น: