TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมควบคุมโรค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครสอบหลายอัตรา


กรมควบคุมโรค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครสอบหลายอัตรา วันนี้แอดมินขอแนะนำงานราชการ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์อยากบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ สามารถสมัครได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2558กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา

กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2558

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 4/2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)
จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. ตําแหน่งนิติกร
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จํานวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

6. ตําแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ “ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 4/2558” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

0 ความคิดเห็น: