TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

งานราชการแนะนำวันนี้ : กองทัพบกเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวนมาก


งานราชการแนะนำวันนี้ :
กองทัพบกเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวนมาก หากใครสนใจอยากรับราชการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน รีบยื่นใบสมัคร สำหรับผู้สมัครมีความประสงค์ด้วยตนเองให้ซื้อใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ได้ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 นะค่ะเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2558

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2558 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 30 มกราคม 2558

กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปีที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำ การในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปีที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำ การเหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก

ประเภทบุคคลผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. บุคคลพลเรือน
2. ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก
3.ทหารกองประจำการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
4. พลอาสาสมัคร(ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
5. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
6. ทหารกองหนุนในสังกัดกองทัพบก


คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
1.1 บุคคลพลเรือน
- ทหารกองเกิน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี(ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ.2540) ไม่รับสมัครผู้มีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ในปีที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2558 (คนเกิด พ.ศ. 2537) เว้นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี3) สำหรับ ผู้มีอายุ 22 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ร่างกายสมบูรณ์ดี ผลการจับสลาก "ดำ" ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ
- ทหารกองหนุน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี(ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2540) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3(รด.ปี3) ของศูนย์การกำลังสำรองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ต้องแสดงหลักฐาน สมุดประจำตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8) เท่านั้น สำหรับผู้แสดงหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ใช้กรณีขอคะแนนเพิ่ม
1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก(ทุกผลัด)อายไม่เกิน 24 ปี(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534)
1.3 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือและ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด)อายุไม่เกิน 24 ปี(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ
1.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว
1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว

2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
2.1 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการใน เม.ย.58 อายุไม่เกิน 24 ปี(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534)
2.2 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว
2.3 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว
2.4 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534)

คุณสมบัติทั่วไป
1. วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควชิาการ ไม่เป็นผู้บุกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร( ผนวก ก หน้า 15)
5. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
6. ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
7. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
8. ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497ในปี ที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
9. ผู้ที่ขอผ่อนผันไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2558 ไม่มีสิทธิสมัครสอบ


การรับสมัครสอบ
กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2558 (ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 - วันที่ 30 มกราคม 2558)
ช่องทางการสมัครด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (ให้ผู้สมัครเลือกช่องทางการรับสมัคร) ให้คลิกระบบการรับสมัคร แล้วชำระเงินตามช่องทางการรับสมัคร
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย
สำหรับผู้สมัครมีความประสงค์ด้วยตนเองให้ซื้อใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2558
 หมวดหมู่ :: งานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ

เว็บไซด์งานอื่นๆ 
http://xn--12cma6dlb6dddb6b8bzdwacbf0d1m1fyd.blogspot.com/

0 ความคิดเห็น: