TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 847 อัตรา


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2558 จำนวน 847 อัตรา

- อัตราภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 10.00น. ถึงวันที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 16.00น.
อัตราทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00น. ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00น.


ประกาศเตือน
"การสรรหาบุคคลของ กฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้าง บุคคล หรือ เอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้"

"ด้วยปรากฏว่ามีคณะบุคคลจัดทำและจำหน่ายแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ. โดยโฆษณาที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นชุดคำถามและคำตอบของข้อสอบในปีที่ผ่านๆ มา  ขอแจ้งให้ทราบว่า กฟผ. และเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อสอบ หรือจำหน่ายแนวข้อสอบดังกล่าว การทดสอบ กฟผ. ดำเนินการโดยสถาบันภายนอกทั้งหมด"
          

การรับสมัครงาน
          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน โดยสมัครทางระบบใบสมัคร Online ดังนี้
 อัตราภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 10.00น. ถึงวันที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 16.00น.
-  อัตราทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00น. ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00น.

ทั้งนี้ ผู้ สมัครต ้องเลือกสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราทั่วไป ตามกําหนดเวลารับสมัคร โดยสมัครได ้
เพียงอัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้ ว ไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้ อีก)

**การสมัครงานเพื่อเข้าทำงานกับ กฟผ. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
          ผู้สมัครอัตราภูมิภาค สามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00น. กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติการสมัครอัตราภูมิภาค (ภูมิลำเนาและสาขาไม่ตรงตามประกาศ) สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้ตามประกาศ
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 10.00น. ทาง  http://www.egat.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน

กำหนดการสอบ
          กำหนดทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 22 มีนาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ทางhttp://www.egat.co.th (กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่
เหมาะสมกับความต้องการ)


***โปรดอ่าน ก่อนกรอกใบสมัคร***
  • ผู้สมัครโปรดอ่านประกาศรับสมัครงานและศึกษาขั้นตอนการสมัครให้ละเอียดก่อนสมัคร
  • การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ก่อนส่งใบสมัคร เพราะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
  • การแนบไฟล์ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่ านั้น ขนาดไม่ เกิน 70 กิโลไบต์ (kb)
  • ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ไฟล์ใบแสดงผลการศึกษา (คุณวุฒิ/
    Transcript) ไฟล์ผลคะแนน TOEIC (เฉพาะระดับปริญญา) ไฟล์ทะเบียนบ้าน (ตนเองหรือบิดามารดา) ไฟล์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่ างๆ และไฟล์อื่นๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่ านั้น โดยแนบแต่ ละไฟล์ขนาดไม่ เกิน 200 กิโลไบต์ (kb)
  • การตั้งชื้อไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัครงานจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
แนะนำเว็บไซด์งานอื่นๆ : http://xn--12cma6dlb6dddb6b8bzdwacbf0d1m1fyd.blogspot.com/

0 ความคิดเห็น: