TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรากรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2560 ในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ ๒ ถนน ประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ


ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน ประจําปี 2560

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 60 อัตรา ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะทั่วไปและการขับรถ จํานวน 34 อัตรา
- พลขับรถ 31 อัตรา
- เสมียน 2 อัตรา
- พลสูทกรรม 1 อัตรา


กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จํานวน 26 อัตรา
- ช่างเครื่องยนต์ 6 อัตรา
- ช่างยานยนต์ 17 อัตรา
- ช่างเครื่องมือกล 2 อัตรา
- ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ ๒ ถนน ประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ – ๒๒๔๑ – ๐๙๕๙ และ โทร.ทบ.(ทหาร) ๙๔๕๑๒

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- ภาคผนวก

0 ความคิดเห็น: