TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

รับสมัครข้าราชการประจำกระทรวงสาธารณสุขด่วน 2 อัตรารับสมัครข้าราชการประจำกระทรวงสาธารณสุขด่วน 2 อัตรา รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2 อัตรา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 14 มกราคม 2558 .... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3459.html

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คือ 


1ตําแหน่งเลขที่ 15
2 ตําแหน่งเลขที่ 35

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงาน บริหารทั่วไป อัตราว่าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชา 

1 ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตําแหน่งเลขที่ ๑๕ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตําแหน่งเลขที่ 35 จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 1 เปิดเว็บไซต์ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3459.html


พนักงานราชการทั่วไป” หรือ http://job.dtam.moph.go.th 

2 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
3 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาดA 4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล.... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3459.html
A 4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล.... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3459.html


0 ความคิดเห็น: