TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

MK เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

MK เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตำแหน่งผู้จัดการแผนกทวิภาคี หากใครมีประสบการณ์ คุณสมบัติครบตามที่ประกาศ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ก่อนเข้าไปสมัครงาน ทางแอดมินเป็นเพียงนำข้อมูลมาช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด (งานเสริม) 
ผู้จัดการแผนกทวิภาคี/ การศึกษา / สหกิจ / ฝึกงาน
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดงาน
1. วางแผนงานของแผนกพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและตอบสนองนโยบายของบริษัทฯ
2. บริหารจัดการงานแผนกพัฒนาบุคลากร  ติดตาม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. งานด้านการศึกษา
           -  ติดตาม  ตรวจสอบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระบบวิภาคี  สหกิจศึกษา/ฝึกงาน  โครงการศึกษาต่อ ป.ตรี  และอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
           -  วางแผนการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการการศึกษาต่อ  และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
           -  ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเทอมของพนักงาน
4. งานด้านพัฒนาบุคลากร
           -  ติดตาม  ตรวจสอบการพัฒนาบุคลากรและการจัดหลักสูตรการอบรมให้ได้เป้าหมายที่กำหนด
          -  ดำเนินการตรวจสอบการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเข้าอบรมให้ได้ตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาฝิมือแรงงาน
5.  งานด้านวารสารภายใน
         -  ติดตาม  ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำวารสารภายในบริษัทฯ
6.  งานด้าน IDP
         -  กำกับ  ดูแลและตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ( IDP ) ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
7.  ส่งเสริม  สนับสนุนบุคคลากรในแผนกให้ได้รับการพัฒนา  เพื่อเพิ่มทักษะ  ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น
8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยกรมนุษย์ / สาขารัฐศาสตร์ / สาขาจิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Officer ได้ดี
5. มีความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร
6. มีความกระตือรือร้น
7. มีภาวะความเป็นผู้นำ
8. มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานได้ดี
สวัสดิการ 
ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-836-1000 ต่อ 1220,1228

0 ความคิดเห็น: