TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ของหน่วยงานราชการประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการง่ายในการค้นคว้าหาข้อมูล ถ้าเว็บไซด์งานเสริม งานพาร์ทไทม์ งานพิเศษ คลิ๊กที่นี่
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

เลือกกระทรวงต่อไปนี้ เพื่อข้ามไปสู่เนื้อหารายละเอียดด้านล่าง

• สำนักนายกรัฐมนตรี
• กระทรวงกลาโหม
• กระทรวงการคลัง• กระทรวงการต่างประเทศ
• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์• กระทรวงคมนาคม
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• กระทรวงพลังงาน
• กระทรวงพาณิชย์
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงยุติธรรม
• กระทรวงแรงงาน • กระทรวงวัฒนธรรม
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงอุตสาหกรรม

 หน่วยราชการอิสระ
สำนักราชเลขาธิการhttp://www.ohmpps.go.th/
สำนักพระราชวังhttp://www.palaces.thai.net/
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติhttp://www.onab.go.th
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
http://www.rdpb.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติhttp://www.nrct.go.th/
ราชบัณฑิตยสถานhttp://www.royin.go.th/
สำนักงานตำรวจแห่งชาติhttp://www.police.go.th/
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินhttp://www.amlo.go.th/
สำนักงานอัยการสูงสุดhttp://www.ago.go.th/

 สำนักนายกรัฐมนตรี : thaigov.go.th
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีhttp://www.opm.go.th/
กรมประชาสัมพันธ์http://www.prd.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคhttp://www.ocpb.go.th/
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีhttp://spm.thaigov.go.th/
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีhttp://www.cabinet.thaigov.go.th/
สำนักข่าวกรองแห่งชาติhttp://www.nia.go.th/
สำนักงบประมาณhttp://www.bb.go.th/
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติhttp://www.nsc.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาhttp://www.krisdika.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนhttp://www.ocsc.go.th/
สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติhttp://www.nesdb.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)http://www.opdc.go.th/

 กระทรวงกลาโหม : mod.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมhttp://www.mod.go.th/opsd/
กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหมhttp://www.radc.go.th/
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกhttp://www1.mod.go.th/opsd/wvoweb/
กองบัญชาการทหารสูงสุดhttp://www.schq.mi.th/
กองทัพบกhttp://www.rta.mi.th/
กองทัพเรือhttp://www.navy.mi.th/
กองทัพอากาศhttp://www.rtaf.mi.th/
องค์การแบตเตอรี่http://powerbattery.thaigov.net/
องค์การฟอกหนังhttp://www.tto.or.th/

 กระทรวงการคลัง : mof.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังhttp://palad.mof.go.th/
กรมธนารักษ์http://www.treasury.go.th/
กรมบัญชีกลางhttp://www.cgd.go.th/
กรมศุลกากรhttp://www.customs.go.th/
กรมสรรพสามิตhttp://www.exd.mof.go.th/
กรมสรรพากรhttp://www.rd.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจhttp://www.privatisation.go.th/
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะhttp://www.pdmo.mof.go.th/
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังhttp://www.fpo.go.th/

 กระทรวงการต่างประเทศ : mfa.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศhttp://www.mfa.go.th/web/1724.php
กรมการกงสุลhttp://www.consular.go.th/
กรมพิธีการทูตhttp://203.150.20.1/datapr/adt14.htm
กรมยุโรปhttp://203.150.20.1/datapr/adt15.htm
กรมวิเทศสหการhttp://www.dtec.thaigov.net/
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศhttp://203.150.20.1/datapr/adt16.htm
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายhttp://203.150.20.1/datapr/adt17.htm
กรมสารนิเทศhttp://203.150.20.1/datapr/adt18.htm
กรมองค์การระหว่างประเทศhttp://203.150.20.1/datapr/adt19.htm
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้http://203.150.20.1/datapr/adt20.htm
กรมอาเซียนhttp://203.150.20.1/datapr/adt21.htm
กรมเอเชียตะวันออกhttp://203.150.20.1/datapr/adt22.htm
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาhttp://203.150.20.1/datapr/adt23.htm

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : mots.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาhttp://www.mots.go.th/office_secretary/secretary_index.asp
สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการhttp://www.mots.go.th/sport_recreation/sport_index.asp
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวhttp://www.tourism.go.th/

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : m-society.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม-
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการhttp://www.dsdw.go.th/
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวhttp://www.thaiwomen.net/
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุhttp://www.opp.go.th/

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : moac.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์-
กรมชลประทานhttp://www.rid.go.th/
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์http://www.cad.go.th/
กรมประมงhttp://www.fisheries.go.th/
กรมปศุสัตว์http://www.dld.go.th/
กรมป่าไม้http://www.forest.go.th/
กรมพัฒนาที่ดินhttp://www.ldd.go.th/
กรมวิชาการเกษตรhttp://www.doa.go.th/
กรมส่งเสริมการเกษตรhttp://www.doae.go.th/
กรมส่งเสริมสหกรณ์http://www.cpd.go.th/
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมhttp://www.alro.go.th/
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติhttp://www.napsi.or.th/
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรhttp://www.oae.go.th/

 กระทรวงคมนาคม : mot.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม-
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีhttp://www.md.mot.go.th/
กรมขนส่งทางบกhttp://www.dlt.mot.go.th/
กรมการขนส่งทางอากาศhttp://www.aviation.go.th/
กรมทางหลวงhttp://www.doh.mot.go.th/
กรมทางหลวงชนบทhttp://www.dor.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรhttp://www.otp.go.th/

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : mnre.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม-
กรมควบคุมมลพิษhttp://www.pcd.go.th/
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งhttp://www.monre.go.th/product_4.html
กรมทรัพยากรธรณีhttp://www.dmr.go.th/
กรมทรัพยากรน้ำhttp://www.dwr.go.th/
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลhttp://www.dgr.go.th/
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชhttp://www.monre.go.th/product_9.html
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมhttp://www.deqp.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมhttp://www.oepp.go.th/

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : mict.go.th
สำนักงานปลัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
-
กรมไปรษณีย์โทรเลขhttp://www.ptd.go.th/
กรมอุตุนิยมวิทยาhttp://www.tmd.go.th/
สำนักงานสถิติแห่งชาติhttp://www.nso.go.th/

 กระทรวงพลังงาน : energy.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน-
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติhttp://www.dmf.go.th/
กรมธุรกิจพลังงานhttp://www.doeb.go.th/
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานhttp://www.dedp.go.th/
สำนักนโยบายและแผนพลังงานhttp://www.eppo.go.th/

 กระทรวงพาณิชย์ : moc.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์http://www.moc.go.th/thai/opsmoc/ops1/index.html
กรมการค้าต่างประเทศhttp://www.dft.moc.go.th/
กรมการค้าภายในhttp://www.dit.go.th/
กรมการประกันภัยhttp://www.moc.go.th/thai/doi/
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศhttp://dtn.moc.go.th/
กรมทรัพย์สินทางปัญญาhttp://www.ipthailand.org/
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าhttp://www.thairegistration.com/
กรมส่งเสริมการส่งออกhttp://www.depthai.go.th/

 กระทรวงมหาดไทย : moi.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย-
กรมการปกครองhttp://www.dopa.go.th/
กรมการพัฒนาชุมชนhttp://www.cdd.moi.go.th/
กรมที่ดินhttp://www.dol.go.th/
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยhttp://www.dpm.moi.go.th/
กรมโยธาธิการและผังเมืองhttp://www.dpt.go.th/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นhttp://www.thailocalgov.net/

 กระทรวงยุติธรรม : moj.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม-
กรมคุมประพฤติhttp://www.probation.go.th/
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพhttp://www.rlpd.moj.go.th/
กรมบังคับคดีhttp://www.led.go.th/
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนhttp://www.djop.moj.go.th/
กรมราชทัณฑ์http://www.correct.go.th/
กรมสอบสวนคดีพิเศษhttp://www.sid.moj.go.th/
สำนักงานกิจการยุติธรรมhttp://www.oja.moj.go.th/
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์http://www.cifs.moj.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
http://www.oncb.go.th/

 กระทรวงแรงงาน : mol.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน-
กรมการจัดหางานhttp://www.doe.go.th/
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานhttp://www.dsd.go.th/
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานhttp://www.labour.go.th/
สำนักงานประกันสังคมhttp://www.sso.go.th/

 กระทรวงวัฒนธรรม : m-culture.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมhttp://www.culture.go.th/ops/
กรมการศาสนาhttp://www.moe.go.th/webrad/
กรมศิลปากรhttp://www.finearts.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติhttp://www.culture.go.th/oncc/
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยhttp://www.culture.go.th/omac/

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : most.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีhttp://www.ops.go.th/
กรมวิทยาศาสตร์บริการhttp://www.dss.go.th/
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติhttp://www.oaep.go.th/

 กระทรวงศึกษาธิการ : moe.go.th
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีhttp://www.moe.go.th/websm/news-online.htm
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการhttp://www.moe.go.th/OPS_Page/
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาhttp://www.onec.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานhttp://www.obec.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาhttp://www.mua.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาhttp://www.vec.go.th/

 กระทรวงสาธารณสุข : moph.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-
กรมการแพทย์http://www.dms.moph.go.th/
กรมควบคุมโรคhttp://www-ddc.moph.go.th/
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
http://203.157.19.1/dtam/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์http://www.dmsc.moph.go.th/
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพhttp://hss.moph.go.th/
กรมสุขภาพจิตhttp://www.dmh.moph.go.th/
กรมอนามัยhttp://www.anamai.moph.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาhttp://www.fda.moph.go.th/

 กระทรวงอุตสาหกรรม : industry.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม-
กรมโรงงานอุตสาหกรรมhttp://www.diw.go.th/
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมhttp://www.dip.go.th/
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่http://www.dpim.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายhttp://www.ocsb.go.th/
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมhttp://www.tisi.go.th/
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมhttp://www.oie.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนhttp://www.boi.go.th/

0 ความคิดเห็น: