TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หนาวนี้เที่ยวไหนดี แพจเกจท่องเที่ยวเหนือสุดคุ้ม หาเวลาพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศดีๆ ที่นี่

หนาวนี้เที่ยวไหนดี แพจเกจท่องเที่ยวเหนือสุดคุ้ม หาเวลาพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศดีๆ ที่นี่ ด้วยค่าใช้จ่ายที่สร้างความประทับใจให้กับหลายๆ กรุ๊ปมาแล้ว ไม่แพงอย่างที่คิดไว้ สนใจติดต่อจองทัวร์ตามที่อยู่ข้างล่างนะค่ะ


บรษิ ัท แซทแอนดซ์ นั ทัวร์จ ำกัด : 1/1 ซ.เอกชัย 50 ถ.เอกชยั แขวง/เขตบำงบอน กทม.10150
SAT AND SUN TOUR CO.,LTD. : 1/1 Ekachai 50, Ekachai Rd., Bangbon, BKK 10150
Tel.; 0-2898-1024, 0-2898-2470 , Fax ; 0-2415-5035
E-mail: smile@satandsunthaitour.com , www.satandsunthaitour.com
TAT License No. 11/07027
_________________________________________________________________________________
 


 Page 1 of 6
 Take Good Care Is Our Job
บริการคุณภาพ ด้วยความจริงใจ ในราคายุติธรรม SUNat & SUNat &
NY-N.02 ทัวร์มีระดับ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี
เทยี่ ว เชยี งใหม่ ย่ ว เชยี งใหม่ - เชยี งราย ... ลา้นนาคลาสสคิ
พระธาตุดอยสุเทพ – พระต าหนักภูพิงค์
ดอยอ่างขาง - ไรส่ ม้ ธนาธร - วัดท่าตอน – น ้าพุร้อนฝาง
ดอยแม่สลอง - ดอยตุง – ชอ้ ปปิ้งแมส่ าย – วัดร่องขุ่น – มหกรรมดอกไมอ้ าเซยี น
โดยสายการบินนกแอร์และแอรเ์อเซยี
เดินทาง 31 ธันวาคม 2557 – 3 มกราคม 2558
วันที่ 31 ธ.ค. 57 เชยี งใหม่ – พระธาตุดอยสุเทพ – ต าหนักภูพิงค์ – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง
05.30 น. ขำวคณะพร ้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง เคำเตอร์สำยกำรบินนกแอร์ จนท.แซทแอนดซ์ นัทวัร์บรกิ ำรเช็คอนิ
เที่ยวบิน DD 8302 พร ้อมบรกิ ารอาหารเชา้และเครอื่ งดมื่ (มอื้ ที่1)
06.50 น. ออกเดินทำงจำกดอนเมือง สู่ จ.เชยี งใหม่
08.00 น. ถึงสนำมบินนำนำชำติจ.เชยี งใหม่ มคั คเุ ทศกค์ อยตอ้นรบั รอรับสมัภำระแลว้เดนิทำงท่องเทยี่ วใน จ.
เชยี งใหม-่ เชยี งรำย โดยรถตู ้ปรับอำกำศวีไอพี
09.30 น. ถึงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ชำวคณะร่วมสกั กำระพระบรมธำตุฯ เพอื่ ควำมเป็นศริมิ งคล
11.00 น. เยี่ยมชมพระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ชำวคณะเกบ็ ภำพเป็นทรี่ ะลกึกนั ตำมอธัยำศยั
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านแกงร้านบ้านสวน รา้นชอื่ ดงัของเมอื งเชยี งใหม ่ (มอื้ ที่ 2)
13.30 น. ออกเดนิ ทำงจำกเชยี งใหมม่ งุ่ สดู่ อยอำ่ งขำง
16.00 น. ท่องเที่ยวในสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ชมผลไม ้เมืองหนำว ผักเหมืองหนำว และต ้นไม ้หำดูได ้ยำก
ซงึ่ มคี วำมสวยงำม ชำวคณะเก็บภำพประทบั ใจกนั ตำมอธัยำศยั
17.30 น. เข้าที่พักอ่างขางวิลล่า ทพี่ ักบนดอยบรรยำกำศธรรมชำตเิก็บสมัภำระท ำกจิสว่ นตวัตำมอธัยำศยั
http://angkhang-villa.com/
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ทท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นบนดอย หลังอำหำรพักผ่อนรำตรีสวัสดิ์
(มอื้ ที่3)
_________________________________________________________________________________
Page 2 of 6
 Take Good Care Is Our Job
บริการคุณภาพ ด้วยความจริงใจ ในราคายุติธรรม SUNat & SUNat &
วันที1 ม.ค.58 ชมพระอาทิตย์ขึ้น – น ้าพุร้อนฝาง – วัดท่าตอน - ไรส่ ม้ ธนาธร – ดอยแม่สลอง
05.00 น. ชำวคณะอรุณสวัสดิ์ ท ำกจิสว่ นตวัตำมอธัยำศยั
05.30 น. ออกเดนิ ทำงสู่ บ้านขอบด้ง
06.00 น. ชาวคณะชมพระอาทติยข์ นึ้ ยามเชา้พรอ้ มชายสายหมอกทสี่ วยงามทา่ มกลางอากาศที่หนาวจัด
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทรี่ สีอรท์ (มอื้ ที่4)
08.30 น. ออกเดินทำงจำกดอยอ่ำงขำง
10.30 น. ถึงอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก หรือ น ้าพุร้อนฝาง ชำวคณะเยี่ยมชมน ้ำพุร ้อนขนำดใหญ่และมีแรงดัน
สงู ซงึ่ สำมำรถน ำไปใชใ้นรปู แบบพลงังำนตำ่ ง ๆ เดนิชมบรรยำกำศและถ่ำยรูปเกบ็ ภำพประทับใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านท่าตอนริเวอร์วิว บรรยากาศริมน ้ากก (มอื้ ที่5)
13.00 น. ถึงวัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชยี งใหม่ (พระอำรำมหลวง) เป็นวดั สำขำวดัปำกน ้ำภำษีเจรญิ ซงึ่ ตงั้อยบู่ น
เขำ อยรู่ มิแมน่ ้ำกก ใกลช้ ำยแดนพมำ่ ชำวคณะร่วมสกั กำระพระพุทธรูปใหญบ่ นชนั้ ที่ 9 ซงึ่ เห็นหมู่บ ้ำนท่ำ
ตอน ตงั้อยรู่ มิน ้ำกก บรรยำกำศสวยงำมำก แลว้สกั กำระพระมหำธำตซุ งึ่ อยทู่ ชี่ นั้ 8 และร่วมท ำบุญกันตำม
อธัยำศยั
14.30 น. แวะไรส่ ม้ ธนาธร อ.แม่อาย จ.เชยี งใหม่ ชมิน า้สม้ คนั้ สด ๆ จากไร่ พรอ้ มนง่ัรถลากชมไร่ ที่อยู่กลำง
หบุ เขำเป็นไร่สม้ทพี่ นื้ ทใี่ หญท่ สี่ ดุ แหง่ หนงึ่ ของประเทศไทย และมีบรรยำกำศที่สวยงำมมำกในฤดูปลำยฝน
ต ้นหนำว เสร็จแล ้วเดินทำงขึ้นดอยแม่สลอง
16.30 น. ถึงดอยแม่สลอง เป็ นที่ตั้งของหมูบ่ า้นสนัตคิ ริีเดมิชอื่ บำ้นแมส่ ลองนอก เป็นชมุ ชนผูอ้ พยพจำกกองพล
93 ซงึ่ อพยพจำกประเทศพมำ่ เขำ้มำในเขตไทย บนดอยแมส่ ลองมสี ถำนทนี่ ่ำสนใจหลำยแหง่ ใหไ้ดช้ นื่ ชม
กนั เชน่ ในชว่ งเดอืนธันวำคมถงึกุมภำพันธ์ จะเห็น ดอกนางพญาเสอื โครง่ ซงึ่ เป็นซำกรุ ะพันธทุ์ เี่ ล็กทสี่ ดุ
สชี มพูอมขำว จะบำนสะพรงั่ ตลอดแนวทำงขนึ้ ดอยแมส่ ลอง เป็นพันธไุ์ มท้ หี่ ำชมไดย้ำกในเมอื งไทย เพรำะ
จะเจริญเติบโตอยู่แต่เฉพำะในภูมิอำกำศหนำวจัดเท่ำนั้น
สุสานนายพลต้วน ผู ้น ำแห่งกองพัน 5 ซงึ่ เสยีชวีติ ทนี่ ี่ เป็นสสุ ำนทสี่ รำ้งดว้ยหนิออ่ นอยบู่ นเขำ จำกสสุ ำน
สำมำรถมองเห็นทวิทัศน์ของทะเลภเูขำได ้และไมค่ วรพลำดกำรชมิชำ รสชำตกิลมกลอ่ ม หอม ซงึ่ จะมอี ยู่
หลำยรำ้นในหมบู่ ำ้น และหำซอื้ กลบั บำ้นไปเป็นของฝำก
_________________________________________________________________________________
Page 3 of 6
 Take Good Care Is Our Job
บริการคุณภาพ ด้วยความจริงใจ ในราคายุติธรรม SUNat & SUNat &
17.30 น. เข้าที่พักดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท รีสอร์ททดี่ ที สี่ ดุ และววิสวยทสี่ ดุ บนดอย เก็บสมัภำระท ำกจิสว่ นตวั
ตำมอธัยำศยั http://www.maesalongflowerhills.com/
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท หลังอำหำรกลับเข ้ำที่พักรำตรีสวัสดิ์ (มอื้ ที่ 6)
วันที่ 2 ม.ค.58 เช็คเอา้ท์– ดอยตุง - วัดร่องขุ่น – เขา้ทพี่ กัภูชฟี้า
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทรีสีอรท์ สมัผสั บรรยำกำศที่หนำวเย็น (มอื้ ที่7)
08.00 น. เก็บสมัภำระแลว้ออกเดนิทำงท่องเทยี่ วใน จ.เชยีงรำย
09.30 น. เดินทำงขึ้นดอยตุง ท่องเที่ยวในเขตดอยตุง อำทิ-สกัการะพระธาตดุ อยตงุ พระรำกขวญั เบอื้ งซำ้ยของ
พระพุทธเจ ้ำและเป็ นพระธำตุที่เก่ำแก่ที่สุดในล ้ำนนำ
-เที่ยวชมดอกไม้สวนแม่ฟ้ าหลวง ชมสวนดอกไม ้เมืองหนำวที่ใหญ่ที่สุดและ สวยงำมที่สุดในประเทศไทย
ชำวคณะเก็บภำพประทับใจกนั ตำมอธัยำศยั
 - เยี่ยมชมพระต าหนักดอยตุง สถำนที่ประทับ และทรงงำนของสมเด็จย่ำ
12.30 น. รับประทานอาหารที่รา้นเฮอืนจน๋ัค า อ.แม่จัน (มอื้ ที่8)
15.00 น. ถึงวัดร่องขุ่น วดัชอื่ ดงัของ จ.เชยี งรำย ทไี่ ดร้บั กำรดแู ลจำก อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพิ ฒิ น์ชำวคณะเดินชมและ
เก็บภำพประทบั ใจกนั ตำมอธัยำศยั
17.30 น. เขา้ทพี่ กัอุกฤษฟารม์ ฮลิล์รสีอรท์ ภชู ฟี้้า รสี อรท์ ทมี่ บี รรยกำศสวยงำม เก็บสมัภำระท ำกจิสว่ นตวัตำม
อธัยำศยั http://www.ukristfarmhill.com/
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย (มอื้ ที่9)
วันที่ 3 ม.ค.58 ภชู ฟี้้า – ดอยผาตั้ง – มหกรรมดอกไมอ้ าเซยี น – เชยี งรายไนท์บาร์ซ๋า – ดอนเมือง
04.45 น. อรุณสวสัดยิ์ ำมเชำ้ท ำกจิสว่ นตวัตำมอธัยำศยั
05.45 น. ชาวคณะเดนิ เทา้สยู่ อดภูชฟี้้า อ.เวียงแก่น เป็ นยอดเขำสูงที่สุดในเทือกเขำดอยผำหม่น สูงจำก
ระดับน ้ำทะเล ตั้งแต่ระดับ 1,200 -1,628 เมตร ด ้ำนที่ติดสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มีหน้ำผำ
สงู ชนั เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนำวจะมีทิวทัศน์สวยงำมเป็ นพิเศษ ระหว่ำงทำงจะพบแปลงปลูกป่ ำ
นำงพญำเสอื โคร่ง ออกดอกบำนสะพรั่งสวยงำม (เดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์) และในชว่ งเดอืนกมุ ภำพันธ์
_________________________________________________________________________________
Page 4 of 6
 Take Good Care Is Our Job
บริการคุณภาพ ด้วยความจริงใจ ในราคายุติธรรม SUNat & SUNat &
ต ้นเสยี้ วดอกขำวรอบภชู ฟี้ ้ำจะออกดอกบำนเต็มเชงิเขำ ภชู ฟี้ ้ำเป็นจดุ ชมทะเลหมอกทสี่ วยทสี่ ดุ แหง่ หนงึ่ ของ
ประเทศไทย
08.00 น. รับประทำนอาหารเชา้ทรี่ สีอรท์ เสร็จแลว้เดนิ ทางสดู่ อยผาตงั้ (มอื้ ที่10)
09.30 น. ถึงดอยผาตั้ง เป็นสว่ นหนงึ่ ของเทอื กเขำดอยผำหมน่ ซงึ่ เป็นเทอื กเขำแนวพรมแดนไทย-ลำว สูง 1,800
เมตรจำกระดับน ้ำทะเลปำนกลำง ดอยผำตั้งถือเป็ นเป็ นจุดชมวิวไทย-ลำว และทะเลหมอกที่สวยงำมไม่แพ้ภู
ชฟี้ ้ำ และชมผำบ่องประตสู ยำม ซงึ่ เป็นประตทู สี่ รำ้งขนึ้ ในชอ่ งเขำเพอื่ กนั้ พรมแดนไทย-ลำว ไม่ให ้คนข ้ำม
ผ่ำนไปมำได ้เมอื่ ขนึ้ ถงึยอดภแู ลว้ สง่ ทจี่ ะไดเ้ห็นคอื ชอ่ งเขำขำด เป็นชอ่ งเขำทหี่ นิขำดจำกกนั มองเห็น
แมน่ ้ำโขงพำดผ่ำนตรงชอ่ งเขำขำดพอดีและมกั เกดิทะเลหมอกทมี่ ำปรำกฎในบรเิวณชอ่ งเขำขำดนี้อยเู่ สมอ
หลงัจำกนัน้ เดนิทำงสุ่ จ.เชยี งรำย
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทรี่ า้นครวัมาลีสบุ รรณ์กงุ้สด รา้นชอื่ ดงัของ อ.เทิง จ.เชยี งราย (มอื้ ที่
11)
15.30 น. ถึงบริเวณ งานมหกรรมดอกไมอ้ าเซยี นเชยี งราย ชำวคณะชมดอกไม ้เมืองหนำวนำนำชนิด ที่จัดตกแต่ง
ไวอ้ยำ่ งสวยงำม ชำวคณะเดนิชมและเก็บภำพประทับใจกนัตำมอธัยำศยั
17.00 น. ถงึเชยี งรายไนทบ์ ารซ์ า่ ใหช้ ำวคณะเดนิซอื้ ของฝำกของทรี่ ะลกึกนัตำมอธัยำศยั
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านเอกโอชา ร้านชอื่ ดงัของเมอื งเชยี งราย (มอื้ ที่ 12)
20.15 น. ถึงสนำมบิน จ.เชยี งรำย เช็คอนิเคำเตอรส์ ำยกำรบนิ แอรเ์อเซยี เที่ยวบิน FD 3206
21.45 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบิน จ.เชยี งรำย
23.05 น. กลับถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ
ก ำหนดสำมำรถเปลยี่ นแปลงไดต้ ำมควำมเหมำะสมโดยยดึถอื ประโยชนข์ องลกู คำ้เป็นส ำคญั
************ขอขอบพระคณุ ทใี่ ชบ้ รกิ าร************
RESORT ; อัตราค่าบริการ
เด็กโต 2-11 ขวบ
พักเตียงเสริม
เด็ก 1-1.11 ขวบ
อุ้มขึ้นเครื่อง
พักเดียว
ช าระเพมิ่
อ่างขางวิลล่า ดอยอ่างขาง
จ.เชยี งใหม่ 1 คืน
ดอยหมอกดอกไม้ ดอยแม่สลอง
จ.เชยี งราย 1 คืน
อุกฤษณ์ฟารม์ ฮลิลร์สีอรท์ ภูชฟี้้า
จ.เชยี งราย 1 คืน
16,990 15,990 3,000 4,500
อัตราดังกล่าวไม่รวม
- ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% (กรณีออกใบก ำกับภำษี)
- ค่ำธรรมเนียมเข ้ำอุทยำนแห่งชำติและเข ้ำสถำนที่ท่องเที่ยว ส ำหรับชำวตำ่ งชำติ1,000 บำท
- คำ่ มนิบิ ำร์คำ่ ซกั รดี คำ่ โทรศพั ท์และคำ่ ใชจ้ำ่ ยอนื่ ๆ ทมี่ ไิดร้ะบุในรำยกำร
_________________________________________________________________________________
Page 5 of 6
 Take Good Care Is Our Job
บริการคุณภาพ ด้วยความจริงใจ ในราคายุติธรรม SUNat & SUNat &
อัตราดังกล่าวรวม
- เดินทำงจำกกรุงเทพฯ-เชยี งใหม่ โดยสำยกำรบินนกแอร์
- เดินทำง เชยี งรำย-กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอรเ์อเซยี
- เดินทำงท่องเที่ยวโดยรถตู ้ปรับอำกำศจ ำนวน 5 คัน
- พักอ่ำงขำงวิลล่ำ ดอยอ่ำงขำง จ.เชยี งใหม่ 1 คืน พักห ้องละ 2 ถ ้ำมีเศษพักเตียงเสริม
- พักดอยหมอกดอกไม ้ ดอยแม่สลอง จ.เชยี งรำย 1 คืน พักห ้องละ 2 ท่ำน ถ ้ำมีเศษพักเตียงเสริม
- พักอกุ ฤษณ์ฟำรม์ ฮลิลร์สี อรท์ ภชู ฟี้ำ จ.เชยี งรำย 1 คืน พักห ้องละ 2 ท่ำน ถ ้ำมีเศษพักเตียงเสริม
- ถำ้พักเดยี่ วช ำระเพมิ่ ท่ำนละ 4,500 บำท
- อำหำร 12 มื้อตำมโปรแกรมก ำหนด
- ค่ำเข ้ำชมสถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง
- ค่ำเข ้ำดอยตุง
- ค่ำธรรมเนียมเข ้ำอุทยำนน ้ำพุร ้อนฝำง
- คำ่ นั่งรถชมไร่สม้ธนำธร
- ประกันเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
- มคั คเุ ทศกแ์ ละทมี งำนมอือำชพี
การช าระเงนิ
 ช ำระมดั จ ำท่ำนละ 7,000 บ. โดยโอนช ำระในนำม บรษิ ัท แซทแอนดซ์ นั ทัวร์จ ำกดั บญั ชธนำคำรไทยพำณิชย์ ี
สำขำเซ็นทรัลพระรำม2 บญั ชอีอมทรัพย์เลขที่ 156-259572-5
 กรุณำแฟกซส์ ลปิ กำรช ำระเงนิ พรอ้มชอื่ -นำมสกุล-อำยุ ของผู ้เดินทำงทุกท่ำนมำที่ F.02 415 5035 หรือ
Email : satandsuntour@gmail.com
 สว่ นทเี่ หลอืช ำระกอ่ นเดนิทำง 14 วัน หำกไม่ได ้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทำง บรษิ ัทฯขอสงวนสทิ ธยิ์ กเลกิ
โดยถอื วำ่ ท่ำนไดส้ละสทิ ธใิ์นกำรเดนิทำง
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วันขึ้นไป เก็บคำ่ ใชจ้ำ่ ย ท่ำนละ 7,000 บำท
- ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 14 วัน เก็บคำ่ ใชจ้ำ่ ยทัง้หมด 100% ของรำคำทัวร์
หมายเหตุ
1. บริษัทฯมสี ทิ ธทิ์ จี่ ะเปลยี่ นแปลงหรอื สบั เปลยี่ นรำยกำรไดต้ ำมควำมเหมำะสม อนั เนื่องมำจำกเหตสุ ดุ วสิ ยัทไี่ มส่ ำมำรถ
แกไ้ขได ้ อำทิ ควำมลำ่ ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทพี่ ัก เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองกำรประท ้วงและภัยธรรมชำติฯลฯ โดย
_________________________________________________________________________________Page 6 of 6

 Take Good Care Is Our Job
บริการคุณภาพ ด้วยความจริงใจ ในราคายุติธรรม SUNat & SUNat &
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิ ธไิ์ มร่ บั ผดิชอบคำ่ เสยีหำยทเี่ กดิ จำกสำยกำรบนิ กำรนัดหยดุ งำน ภัยธรรมชำติกำรก่อจลำจล กำรปฎิ
วัติ อุบัติเหตุ และอื่นๆ ทอี่ ยนู่ อกเหนือกำรควบคมุ ของทำงผูจ้ดั หรอื คำ่ ใชจ้ำ่ ยเพมิ่ เตมิทเี่ กดิขนึ้ ทำงตรงหรอื ทำงออ้ม เชน่
กำรเจ็บป่ วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญู หำย ควำมลำ่ ชำ้ หรอื จำกอบุ ัตเิหตตุ ำ่ งๆ
3. หำกมกี ำรถอนตวัหรอื ไมไ่ ดใ้ชบ้ รกิ ำรตำมทจี่ องระบเุ อำไวห้ รอืกอ่ นรำยกำรท่องเทยี่ วจะสนิ้ สดุ ลง เชน ไม่รับประทำนอำหำร ่
บำงมื้อ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได ้เพรำะกำรช ำระคำ่ ทัวร์เป็นไปในลกั ษณะเหมำจำ่ ย
4. กรณีเกดิควำมผดิ พลำดจำกตวัแทนหรอื หน่วยงำนทเี่ กยี่ วขอ้ ง จนมกี ำรยกเลกิ ลำ่ ชำ้ เปลยี่ นแปลง กำรบรกิ ำรจำกสำยกำร
บนิ บรษิ ัทขนสง่ หรอื หน่วยงำนทให ้บริกำร ผู ้จัดจะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถที่จะประสำนงำนให ้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ี่
ลกู คำ้ แตจ่ ะไมค่ นืเงนิ ใหส้ ำหรับคำ่ บรกิ ำรนัน้ ๆ
5. มคั คเุ ทศก์ พนักงำน และตวัแทนของบรษิ ัทฯ ไมม่ สี ทิ ธใิ์นกำรใหค้ ำสญั ญำใดๆ ทัง้สนิ้ แทนบรษิ ัทฯ นอกจำกมเีอกสำรลง
นำมโดยผู ้มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกับเท่ำนั้น
6. หำกไมส่ ำมำรถไปเทยี่ วในสถำนทที่ รี่ ะบุในโปรแกรมได ้อนั เนื่องมำจำกธรรมชำติควำมลำ่ ชำ้ และควำมผดิ พลำดจำกทำง
สำยกำรบนิ จะไมม่ กี ำรคนืเงนิ ใดๆทงั้สนิ้ แตท่ งั้นที้ ำงบรษิ ัทฯจะจดั หำรำยกำรเทยี่ วสถำนทอี่ นื่ ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิ ธกิ์ ำร
จัดหำนี้โดยไม่แจ ้งให ้ทรำบล่วงหน้ำ

0 ความคิดเห็น: