TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ข่าวรับสมัครงาน : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557


ประกาศข่าวรับสมัคร : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล operation หางานทำ แนะนำงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557


ช่วงเวลาเปิดรับ : รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับ : 2 อัตรา

ข้อมูลตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล operation

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

จัดเตรียมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ ของพนักงาน
ดำเนินการจัดทำเอกสารในการการประเมินผลงานพนักงานและเตรียมข้อมูลของพนักงาน
รวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลเข้า-ออกงาน วันลาป่วย วันลากิจ และวันหยุดพักผ่อนประจำปีของพนักงาน

จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแก่บริษัท
รับผิดชอบดูแลกองทุนฟื้นฟูคนพิการ
จัดทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับพนักงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานกับบริษัท
จัดทำเงินเดือนและประกันสังคมให้กับพนักงาน
 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพศหญิง อายุ 23-26 ปี
มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย1-2 ปี
มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการบริหารงานบุคคล
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
มีทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ในการสื่อสารได้
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

0 ความคิดเห็น: