TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 40 อัตรา เริ่มตั้งแต่วันนี้

หากผู้ใดสนใจอยากทำงานในกรุมอุตุนิยมวิทยาหลังเรียนจบหลักสูตร ทางกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา (27 เม.ย - 30 พ.ค.57)

อาชีพเสริมอื่นๆ Click
งานระหว่างเรียน Click


ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.นักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา
เพศชาย - หญิง
อายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 30 พ.ค.57 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร
สำเร็จ ม.ปลายสายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยนไม่ต่ำกว่า 2.50

เมื่อเรียนจบแล้วได้บรรจุเป็นเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงานให้ยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.tmd.go.th/) วงเล็บมุมซองว่า "สมัครสอบแข่งขันฯ" โดยส่งไปรษณีย์ใบสมัครและหลักฐานต่างๆ มาที่ สถาบันอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท สั่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์คลองบางนา กทม.10262 ชื่อผู้รับเงิน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่เว็บไซต์http://www.tmd.go.th/

0 ความคิดเห็น: