TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

งานราชการ : ด่วน!!! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 23 ธ.ค. 56 - 15 ม.ค. 57

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 39 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.56 - 15 ม.ค.57ตำแหน่ง : นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :           13,300 - 14,630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 18 อัตรา
ระดับการศึกษา :         ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :         ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

ตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :            10,200 - 11,220 บาท
ประเภท :                       ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :  20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :          ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :          ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของ ก.พ.

ตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :          10,200 - 11,220 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา :         ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :         ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการพิมพ์

ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก

ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : งานเอกชน, งานเสริม, งานพาร์ทไทม์

0 ความคิดเห็น: