TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตำแหน่งงานว่าง รับสมัครวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างด่วน


ตำแหน่งงานว่าง รับสมัครวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างด่วน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านค้าปลีกกำลังเปิดรับสมัครพนักงาน ใครสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครงาน หรือกรอกเอกสารสมัครงานผ่านเว็บไซด์ของบริษัทได้ สมัครงานกับบริษัทที่มีความมั่นคง สวัสดิการดี วันนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท CP All
ตำแหน่งงาน : วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบมาตรฐานในการก่อสร้างตกแต่ง/ปรับปรุงร้านและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ให้เป็นตามข้อกำหนด ของบริษัท 
2. ควบคุมงานก่อสร้างตกแต่ง/ปรับปรุงร้านของผู้รับเหมาและ Supplier ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. รายงานรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานที่ไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้างให้ผู้บังคับบัญชารรับทราบพร้อมทั้งประสานงานและติดตามงานแก้ไข ให้แล้วเสร็จ 
4. รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างตกแต่ง / ปรับปรุงร้านให้ผู้บังคับบัญชารับทราบรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค(ถ้ามี) พร้อมแนวทางแก้ไข เบื้องต้น 
5. ตรวจรับการส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างและรวบรวมเอกสารของผู้รับเหมาและ Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วนและนำส่งสำนักงานมณฑล

ประเภทงานวิศวกร
สถานที่ทำงานบางรัก
การศึกษา
1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี 
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 

คุณสมบัติ
1. เดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-5 ปีเพศชายอายุ20-30 ปี

คู่มือสมัครงาน

0 ความคิดเห็น: