TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สมัครงานราชการในเดือนพฤศจิกายน : กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเพิ่มจำนวน 7 อัตราสมัครงานราชการในเดือนพฤศจิกายน : กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเพิ่มจำนวน 7 อัตรา เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (และมีอัตราว่างปี 2560 อีก 90 อัตรา) สนใจงานราชการปี 2559 ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 พฤศจิกายน 2559ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 อัตรา และมีตำแหน่งว่างในปี 2560 อีก 90 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบ้ติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500-12,250
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น: