TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

งานราชการงบประมาณปี 2560 : กองทัพบก รับสมัครทาง internet จำนวน 206 อัตรางานราชการงบประมาณปี 2560 : กองทัพบก รับสมัครทาง internet จำนวน 206 อัตรา กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน 2559

การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ 2560

คุณวุฒิการศึกษา

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการโดยต้องมีคุณวุฒิในสาขา/ทาง ตรงตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ให้การรับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร. ๑๐๐๔/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค. ๕๖ หรือทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th

ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

เปิดบรรจุ 206 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ในรายละเอียดเพิ่มเติม)
- ระดับปริญญาตรี จํานวน 200 อัตรา
- ระดับปริญญาโท จํานวน 5 อัตรา
- ระดับปริญญาโท/เอก จํานวน 1 อัตรา


ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
- บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
- ทหารกองหนุน (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ)
- นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
- เป็นบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2525 – 2542 )
- ไม่เป็นผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปีที่สมัครสอบ
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุในแบบ สด.๔๓ หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

2. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2525-2542) น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มตําแหน่งเท่านั้น กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน 2559 ที่เว็บไซต์ http://www.radd-atc.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
คำแนะนำการสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น: