TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งานราชการประกาศรับสมัครล่าสุด

งานราชการประกาศรับสมัครล่าสุด : งานในกรมท่าอากาศยาน รับเพิ่มจำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งช่างเครื่องกล ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบินโดยสามารถสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559 กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา


ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี

3.ตำแหน่งช่างเครื่องกล
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิค เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4.ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

5.ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
จำนวน 2 อัตรา
-ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
-ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร-ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559 ที่เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ

0 ความคิดเห็น: