TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งานราชการ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 60 อัตราสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 60 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 57 - 30 ม.ค. 58 งานราชการรายได้ดี สวัสดิการเด่น มีความมั่นคง ใครสนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมกราคมเท่านั้น
พนักงานถ่ายรูป กลุ่มงานเทคนิค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

ช่างสรรพาวุธ กลุ่มงานเทคนิค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

ช่างกลโรงงาน กลุ่มงานเทคนิค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

ช่างสี กลุ่มงานเทคนิค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

ช่างอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มงานเทคนิค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

พนักงานห้องทดลอง กลุ่มงานบริการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ .... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

พนักงานดับเพลิง กลุ่มงานบริการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

พนักงานบริการอุตสาหกรรม กลุ่มงานบริการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว) ๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย....... อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id3441.html

วิธีสมัคร สมัครผาน Website http://opsd.thaijobjob.com
งานเสริม ดูรายละเอียดที่นี่ http://xn--12cma6dlb6dddb6b8bzdwacbf0d1m1fyd.blogspot.com/

0 ความคิดเห็น: